Refleksioner

Lead 2 Succeed bestræber sig på løbende at byde på refleksioner på baggrund af indhøstet erfaring i arbejdet med mange forskellige virksomheder, organisationer, ledere og medarbejdere i Skandinavien. 

Åbne og skjulte konflikter dræner bundlinjen

Løste konflikter skaber synergi og øger bundlinje, og uløste konflikter dræner af bundlinjen. De forårsager forsinkelser, dårlig kvalitet og dårlig stemning. Selv perifere og indirekte berørte medarbejdere påvirkes med demotivering.

Dette gælder ikke bare de store, tydelige og åbne konflikter, hvor konsekvenserne er så tydeligt uacceptable, at intervention ikke kan undgås, men også de mindre og mere skjulte konflikter, vi i alt for stor udstrækning ‘lever’ med, lukker øjnene for og især negligerer betydningen af og dermed stiltiende accepterer i hverdagen. Typiske tegn på sådanne konflikttilstande er mere stereotype opfattelser af hinanden, vanemæssige undgåelser af bestemte personer eller bestemte situationer osv. Faren ved accept af skjulte konflikter er, at man skaber en kulturel accept af et ikke-påvirkeligt trivselsmiljø, hvor man resignerer og snakker frustreret om hinanden i stedet for at skabe sund kontakt med hinanden.

Konflikter kan og bør ses som ikke-tagne konfrontationer eller ikke-velafsluttede konfrontationer, der behøver tilfredsstillende udfald. Nøglen til at løse konflikter er nuanceret empatisk og konfrontativ dialog, hvor den gensidige medmenneskelige kontakt og respekt reetableres, inden problemet søges løst – og det er en evne, vi alle behøver træne og holde os skærpe i. Fordi det betaler sig!

Et kendetegn for konflikten er, at den virker statisk og fastlåst. Men næsten alle konflikter får, gennem aktiv konfliktløsning, en udgang, der langt overstiger forhåbningerne, og de involverede personer får vigtig lærdom for livet. Det modner dem!

Aktiv konfliktløsning er en måde at balancere en oprigtig respekt for de involverede personer (ikke at forveksle med deres adfærd), med udviklingen af en vinder-vinder-vinder-situation for parterne og organisationen.

I Lead 2 Succeeds arbejde med den enkelte konflikt inddrages jeres egne ressourcer i processen, som desuden giver varig læring og inspiration til virksomhedens fremadrettede håndtering af konflikter.

Dialogen - og dens typiske afveje

Ægte dialog skaber udvikling og synergi – men er sjældent forekommende!

At vi er afhængige af dialog for at snakke sammen, skabe rammer, aftale samarbejde i det daglige er en selvfølge. Men desværre opstår der alt for mange utilsigtede forstyrrelser og misforståelser på trods af vores gode intentioner.

Et er, hvad vi siger og lytter til hos hinanden. Noget helt andet er alt det, vi forventer os af hinanden og dermed undlader at sætte ord på. I dialogen findes bare to afveje, og de er så normale, at vi forledes til at tro, at de er en del af kommunikationen. Vi tror med andre ord, at det behøver være sådan.

Tosidig monolog er kamufleret – og ofte uopmærksom konflikt!
Når vi er på afveje, bliver dialogen erstattet af monologer. Begge parter lytter pludseligt med mindre åbent sind og forsøger at styre både samtalen og hinandens væremåde – dog med vidt forskellig adfærd. Dialogens ene afvej dækker et helt spekter lige fra at være lidt for skråsikker på den andens vegne til at blive helt diktatorisk bestemmende. Her tror afsenderen sig tydelig, men vækker afsmag, ulyst og retræte maskeret som passiv enighed i stedet for inderligt for den ægte vare. Dialogens anden afvej dækker lige fra ikke at tage ordentligt stilling i nu’et til at fokusere på at forsvare, undvige og forklare sig i stedet for at udføre. Her bliver indsigelsen, protesten eller modviljen ikke udtrykt tydeligt eller vist åbent – og derfor ikke opfattet som manglende accept.

Det gælder os alle, at vi forfalder til begge grøfter i forskellige sammenhænge.

Ægte dialog skaber merværdi!
Ægte dialog forudsætter en grundlæggende vilje til både at høre, forstå og acceptere den andens position og selv at udtrykke sig tilstrækkeligt for at blive hørt, forstået og accepteret. Den rimeligt simple opgave kan fra tid til anden være temmelig svær at få succes med, fordi vores forventninger og opfattelse af rimelighed og retfærdighed ofte ikke stemmer overens.

Til gengæld mærkes det altid som en merværdi, når det lykkes. Vellykket dialog skaber medansvar og opdrift i virksomheden, styrker relationen mellem os og øger selvværdsfølelsen. Derfor bliver vi ofte berørte i situationen, når vi oplever det ske.

Berigende besvær!
Vi kan have brug for hjælp på sidelinjen til at få talt forløsende sammen – specielt i forhold til dem, vi har svært ved at lykkes i dialogen med. Denne vigtige samtale undgår vi helst, og det er jo et paradoks, eftersom det er her, behovet er stærkest, fordi det er sværest. Paradokset er endvidere, at den svære samtale også normalt bliver den mest berigende, indsigtsgivende og selvudviklende for begge parter.

Lead 2 Succeed har ekspertisen, der kan sikre, at dialogen og læringen kommer i mål og skaber merværdi. 

Perspektivets kraft

Vores dagsorden præges mere af vores udsyn end vores udsagn!

Helt fundamentalt er det vores perspektiv, der danner grundlag for vores handlemåder og rationaler, og perspektivet er langt mere subjektivt, end vi normalt gør os bevidste om. Perspektivet og dermed hvordan, vi prioriterer, domineres af vores livsbagage og hvordan vi har lært os at leve/overleve med den.

Alle voksne mennesker har gennem forbilleder – positive som negative – og opdragelse udviklet et eget mønster i, hvad man lægger vægt på at observere og hvordan man ser på det. Det gælder både situationer og adfærd, man bifalder/belønner og ditto, man mishager og bestraffer. Fordi det perspektiv virker fuldautomatisk for os selv, forekommer det selvfølgeligt, rationelt og objektivt.

Perspektivet, vi lægger for dagen, sætter dermed automatisk dagsordenen både på, hvad der skal gøres, vægtes og anerkendes – og ikke mindst på, hvad der skal undlades, glemmes og forsyndes. Herunder er bare 2 af mange mulige eksempler.

Perfektionismens åg
Enkelte mennesker har svært ved at se andet end de arbejdsbyrder, der ligger foran uden automatisk at opleve et forventningspres for at løse dem. Det skaber bitterhed og fastlåser perspektivet. Dermed mister man evnen til at skelne væsentligt fra uvæsentligt, da alt føles væsentligt. Hermed bliver omfanget uoverkommeligt, og tilfredshedsfølelsen udebliver. Det skaber samtidigt et miljø med for meget ris og for lidt ros, fordi intet bliver tilstrækkeligt godt. Det er perfektionistlederens, og dermed medarbejdernes åg.

Kikkerten for det blinde øje
Andre enkelte mennesker har en evne til ensidigt at fokusere på det positive i alle mulige aspekter af hverdagen og i samspillet, hvilket samtidigt er en undgåelse af alt det besværlige, som behøver opmærksomhed. Alt hvad personen ser, filtreres igennem et lyserødt filter. Alt det problematiske bliver nedtonet og dermed udsat på ubestemt tid. Når personen derved undgår at tage de nødvendige konfrontationer samt hindrer, at andre gør det, eskalerer konflikter og frustrationer hos de omkringstående. Når så frustrationerne endelig kommer for dagen, står personen uforstående over for den negativt ophobede stemning. Det er jubelpositivistlederens og dermed medarbejdernes åg.

Stort udbytte ved lille indsats
Når man skærper opmærksomheden på og dermed ansvarligheden for sit eget synsfilter, får man også mulighed for samvirke mere hensigtsmæssigt med sine omgivelser og dybere erkendelse af, at man ikke er offer for omgivelsernes misopfattelser, men i højeste grad i stand til at præge sit nærmiljø med sin opmærksomhed og adfærd.

Lead 2 Succeed sætter fokus på perspektivets kraft og den store merværdi, der kan vindes ved at kalibrere sin subjektive opmærksomhed. Og det skaber stort udbytte ved lille indsats.

Stress - Arbejdsglædens Skyggeside

Man kan både slippe af med stress – og øge livskvaliteten 
Lead 2 Succeed ser stress som en vedvarende indre konflikttilstand mellem væsentlige behov, der kræver tilfredsstillelse. Det skaber fysisk og psykisk ubehag og opleves som mistet kontrol over egen livskvalitet. Med indgangen i informationssamfundet er antallet af stressberørte og stressramte mennesker i erhvervslivet eksploderet.​

At være vigtig forpligter
Medarbejdere er i deres arbejde i berøring med langt flere mennesker end tidligere. Kommunikations- og informationsdelen af de fleste job er vokset utroligt gennem de sidste 15 år. I mange virksomheder mærkes globaliseringen helt konkret i form af daglig international kontakt eller korrespondance.

Positivt set er man blevet mere betydningsfuld for andre mennesker i sin arbejdsfunktion, fordi man fungerer som nøglefigur i forskellige fysiske og elektronisk baserede samarbejdsnetværk. Netværkene er til gengæld afhængige af, at man leverer kvalitet til tiden – uanset hvilke hindringer, der opstår! Og omvendt er man selv afhængig af andres kvalitet og timing.

Skyggesiden af at være betydningsfuld for – og afhængig af – andre er, at det indre forventningspres også stiger voldsomt. Man vil ikke svigte, men har heller ikke den fulde kontrol!

Mange bolde i luften
Derudover er elektroniske kommunikationsværktøjer – e-mail, internet, mobiltelefon og bærbar pc blevet en selvfølge i hverdagen. Disse hjælpemidler forøger vores effektivitet, men gør det også sværere at trække sig, blive færdig eller afslutte. Vi oplever mange daglige forstyrrelser i vores arbejdshandlinger, hvilket forøger det indre pres.

Man føler ansvar i forhold til andre mennesker arbejdsmæssigt og i familien, men tilsidesætter de personlige behov (afkobling, hvile, søvn, mad og drikke, personlige fornøjelser), foruden at tilfredshedsfølelsen udebliver. De 2 eksistentielle behov – at tage vare på sig selv og at være noget for andre – er i konflikt med hinanden, og det mærkes som uro og ubehag. Man kan sige, at for ikke at ville svigte andre, svigter man sig selv.

Stress er desuden smitsomt: Forstået på den måde, at en del ledere har en slags basis-stress uden at være opmærksom på det. De oplever det som en selvfølge at leve i det vanlige pres og finder det derved naturligt at behandle andre mennesker på samme måde – upåagtet, at det skaber usundhed og underminerer prioritering. Derved skabes en utilsigtet stresskultur, hvor de mest engagerede medarbejdere også får flest stress-symptomer.

Lederskab af eget liv
At få stress er en krise, som behøver bearbejdes, og det er samtidig en mulighed for at skabe endnu bedre livskvalitet. Den bedste medicin mod stress er at anvende stress-coaching til at genvinde sit fodfæste, udvikle sit perspektiv, generobre styringen i livet og arbejdet, og ikke mindst påvirke arbejdsplads og omgivelser.

Hos Lead 2 Succeed får du ikke bare værktøjer til at håndtere stress. Du lærer at forebygge stress samt at skabe tilfredshed i livet som helhed. Uanset om du “bare” har symptomer på stress eller ligefrem er sygemeldt, kan Lead 2 Succeed hjælpe dig. Gennem en serie fortrolige samtaler når både livskvaliteten og gåpåmodet reelt nye højder!

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte Lead 2 Succeed, hvis du har spørgsmål, ønsker yderligere oplysninger eller ønsker at booke en plads på et af vores forløb.

Vi hjælper jer med at opnå jeres mål, resultater og succes gennem øget autentisk, emotionel og social kompetence!